Στη Μυτιλήνη σήμερα, 3 Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθε η Λιμενική Επιτροπή Λέσβου, που έχει συγκροτηθεί με την αριθ. 48155/11047/3.1.2008 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2458/683/19.2.2008 και 20324/5481/20.5.2008 όμοιες.

Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, ύστερα από την αριθ. 328/1.3.2010 πρόσκληση της κ. Προέδρου και πήραν μέρος σε αυτή οι κ.κ.

 1. Ανδριώτου Πελαγία, Δικηγόρος, εκπρόσωπος Γ.Γ. Περιφέρειας Β. Αιγαίου, Πρόεδρος
 2. Βόμβας Εμμανουήλ, Κεντρικός Λιμενάρχης Μυτιλήνης, Αντιπρόεδρος
 3. Γκέντσης Δημοσθένης, Προϊστάμενος Τελωνείου Μυτιλήνης, τακτικό μέλος
 4. Γιακαλής Αθανάσιος, Δήμαρχος Μυτιλήνης, εκπρόσωπος Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Λέσβου, τακτικό μέλος
 5. Φραντζέσκος Παρασκευάς, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Λέσβου, τακτικό μέλος
 6. Αντώνας Ευστράτιος, εκπρόσωπος του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Μυτιλήνης, τακτικό μέλος (μόνο στη συζήτηση των τριών πρώτων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης)
 7. Σπανέλη Αικατερίνη, εκπρόσωπος της Ένωσης Τουριστικών, Ταξιδιωτικών και Ναυτικών Πρακτόρων Νομού Λέσβου
 8. Δεληογλάνης Παναγιώτης, στέλεχος Ναυτικής Εταιρείας, εκπρόσωπος Γ.Γ.Περιφέρειας Β. Αιγαίου, τακτικό μέλος
 9. Κοπτερός Γεώργιος, συνταξιούχος εργολάβος, εκπρόσωπος Γ.Γ.Περιφέρειας Β. Αιγαίου, τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση επίσης ήταν παρόντες οι υπάλληλοι του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου: α) Πιττός Παναγιώτης, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως εισηγητής θεμάτων αρμοδιότητάς του και β) Κατωτριάτου Ελένη, κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, ως εισηγήτρια θεμάτων αρμοδιότητάς της και γραμματέας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Επιτροπή επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Α.ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Διαδικασία παραχωρήσεων χώρων χερσαίων ζωνών λιμένων νήσου Λέσβου από 1/5/2010 έως 30/4/2011.

Η Λιμενική Επιτροπή Λέσβου έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 24 του Ν. 2971/2001 «Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν.3153/2003.
 2. Το αριθ. 8322.43/04/07/28.8.2007 έγγραφο του Υ.Ε.Ν./ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ/β΄ περί μη παραχώρησης χώρου στον οποίο υφίσταται παράνομο έργο έως την άρση της σχετικής παρανομίας.
 3. Την αριθ. 8220/13/07/03.04.2007 (Εγκύκλιος Αρ. 1/2007) εγκύκλιο Υ.Ε.Ν. «Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας, που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας».
 4. Το αριθ. 8322.43/01/07/17.04.2007 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ/β΄ «Μέτρα προστασίας χερσαίας ζώνης λιμένα».
 5. Το υπ. αριθ. 8322.43/02/06/13.10.2006 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ/β΄ περί παραχωρήσεων χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων Πλωμαρίου και Περάματος.
 6. Το αριθ. 8322.43/03/06/19.10.2006 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ/β΄ «Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα για ιδιωτική χρήση».
 7. Το αριθ. 8322.43/03/07/22.6.2007 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ-ΔΛΥ/β΄ με το οποίο γνωρίζεται ότι ο οικείος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα μπορεί να προβεί σε παραχώρηση χρήσης χώρου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξομοίωσης σε χερσαία ζώνη λιμένα.
 8. Το αριθ. 1304Φ701.1/26.11.2007 έγγραφο της Π.Υ.Μυτιλήνης με το οποίο γνωρίζεται ότι για τις θερμάστρες εξωτερικού χώρου που τοποθετούνται σε καταστήματα ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 31856/11.8.2003 (ΦΕΚ1257/Β΄/3.9.2003).
 9. Το αριθ. 3415.11/01/01/24.1.2001 έγγραφο ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΛΛΕ/α΄ περί περιπτώσεων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για παραχωρήσεις χώρων της ζώνης λιμένα.
 10. Το αριθ. 3415.11/02/2000/28.7.2000 έγγραφο ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΛΛΕ/α΄ περί καθορισμού του ανταλλάγματος χρήσης για τις παραχωρήσεις χώρων της ζώνης λιμένα.
 11. Την αριθ. Γ. 24283/54/11.3.1969 εγκύκλιο Υπουργείου Δημοσίων Έργων περί περιπτέρων εις λιμενικούς χώρους.
 12. Την υπ. αριθ. Φ. 443531/24/300030/17.7.1969 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ.900/12/158489/23.3.2006 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 13. Το υπ. άρθρο 47 της αριθ. Α1β/8577 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526/Β΄/1983).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Πραξ. 14/2010: Καθορίζει το διάστημα παραχώρησης χώρου των χερσαίων ζωνών λιμένων Λέσβου από 1/5/2010 έως 30/4/2011. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες  λόγω οικονομικής κρίσης διατηρεί και για αυτή την περίοδο το ίδιο μειωμένο αντάλλαγμα με την περίοδο 1/5/2009 έως 30/4/2010 (για όλη την περίοδο):

ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. (σε Ευρώ)
Μυτιλήνης 26,10
Επάνω Σκάλας 12,15
Σκάλας Παμφίλων 11,25
Παναγιούδας 14,85
Θερμής 11,25
Σκάλας Μιστεγνών 11,25
Σκάλας Συκαμιάς 14,85
Μήθυμνας 20,25
Πέτρας 11,25
Σιγρίου 9,45
Σκάλας Καλλονής 14,85
Σκάλας Πολιχνίτου 11,25
Πλωμαρίου 11,25
Κουντουρουδιάς 9,45
Περάματος 9,45
Ντιπίου 9,45

Για παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης απαιτείται κατ’ αρχήν υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου η οποία θα συνοδεύεται από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα εμφανίζεται ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος και η ακριβής έκτασή του. Η Λιμενική Επιτροπή Λέσβου, εφόσον ο αιτούμενος χώρος κείται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, αποφασίζει σχετικά με την παραχώρησή του ή μη, λαμβάνοντας μεταξύ των άλλων υπόψη και το γεγονός ότι δεν πρέπει να παρακωλύεται, από την αιτούμενη παραχώρηση, η ομαλή λειτουργικότητα του λιμένα. Δε θα εγκρίνεται παραχώρηση χώρου αν δεν έχει πληρωθεί το αντάλλαγμα χρήσης για την περίοδο 1/5/2009 έως 30/4/2010 εκτός εάν αποδεδειγμένα δεν έγινε χρήση χώρου. Η απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η παραχώρηση θα ισχύει από την έκδοση της σχετικής άδειας από το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου μετά την προσκόμιση της απόδειξης κατάθεσης του ανταλλάγματος στο λογαριασμό που διατηρεί το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 26041. Για παραχωρήσεις χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα που συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης ο ενδιαφερόμενος επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλλει αντίγραφο της μελέτης κατασκευής του έργου. Στη συνέχεια λαμβάνεται απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής σχετικά με την παραχώρηση του χώρου. Η απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής εγκρίνεται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η κατασκευή του έργου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001.

Η παραχώρηση θα γίνεται με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 1. Οι παραχωρούμενοι χώροι θα είναι ελεύθεροι από κατασκευές για τις οποίες δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία του Ν. 2971/2001.
 2. Θα υπάρχουν κενοί χώροι, ελάχιστου πλάτους 1μ., για τη διέλευση του κοινού κατά μήκος της παραλίας καθώς και την ακώλυτη προσέγγισή του στα κρηπιδώματα ή τη θάλασσα οι οποίοι θα οριοθετηθούν από το Λ.Τ.Λ.
 3. Στους καταστηματάρχες θα παραχωρείται ο χώρος που βρίσκεται μπροστά από τα καταστήματά τους ή στην προβολή τους. Χώρος που βρίσκεται μπροστά από γειτονικό κατάστημα ή οικία θα παραχωρείται μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση αυτού που χρησιμοποιεί ή κατέχει το ακίνητο. Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι που παραχωρούνται στα περίπτερα και που δε θα υπερβαίνουν τα 3 τ.μ.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι θα διατηρούν το χώρο που τους παραχωρείται καθαρό και θα συμμορφώνονται προς τις  υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας.
 6. Σε περίπτωση που αποφασισθεί η εκτέλεση λιμενικών ή άλλων έργων οι ενδιαφερόμενοι, θα εγκαταλείπουν τη χρήση του χώρου, σε τακτή από τη Λιμενική Επιτροπή προθεσμία, χωρίς καμιά αξίωση για αποζημίωση.
 7. Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ενδιαφερόμενο, μη επιτρεπόμενης της εκμετάλλευσης του χώρου από τρίτους με οποιαδήποτε μορφή εκχώρησης δικαιωμάτων (π.χ. υπεκμίσθωση κ.λ.π.)
 8. Με μέριμνα του ενδιαφερομένου θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας, σύμφωνα με το Ν. 743/77 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο η χρήση του παραχωρούμενου χώρου για άλλο σκοπό από αυτόν που του παραχωρήθηκε.
 10. Απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο να τοποθετήσει άλλα κινητά αντικείμενα από αυτά για τα οποία έγινε η παραχώρηση χωρίς προηγούμενη έγκριση της Λιμενικής Επιτροπής (π.χ. κινητές πινακίδες, ομπρέλες, θερμάστρες, πάγκους, ζαρντινιέρες).
 11. Απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή έργου μόνιμης ή προσωρινής φύσης (π.χ. περίφραξη, κατασκευή τοιχίων, πλακόστρωση, ξύλινα δάπεδα, επίστρωση με ξύλινη ή πέτρινη επένδυση, κατασκευή σκιάστρων, τοποθέτηση πινακίδων, κοπή δένδρων) χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών.
 12. Απαγορεύεται επίσης η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρούμενου χώρου και κάθε μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κ.λ.π.
 13. Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης.
 14. Σε περίπτωση που η αρμόδια Λιμενική Αρχή μετά από έλεγχο διαπιστώσει ότι δεν εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις παραβάσεων και δεν τηρούνται οι όροι παραχώρησης θα κινεί τη διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΣΒΟΥ
Η Πρόεδρος Τα μέλη
Βόμβας Εμμανουήλ
Ανδριώτου Πελαγία Γκέντσης Δημοσθένης
Η γραμματέας Γιακαλής Αθανάσιος
Φραντζέσκος Παρασκευάς
Κατωτριάτου Ελένη Αντώνας Ευστράτιος
Σπανέλη Αικατερίνη
Δεληογλάνης Παναγιώτης
Κοπτερός Γεώργιος

Κατεβάστε την διαδικασία παραχωρήσεων χώρων