Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, μετά την έγκριση με το αριθ. πρωτ. 25/69/2018/1/2018/11-12-2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα μετά τη δημοσίευση της εν λόγω προκήρυξης στις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες (Νέα της Λέσβου, Δημοκράτης) και λήγει εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΟΧ 1 2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΟΧ 1 2018