Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, μετά την έγκριση με το αριθ. πρωτ. 7362/2019//1/2019/10-06-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής θα ξεκινήσει από 18/07/2019 έως και την 29/07/2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 2