Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2013

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Χρηματικό υπόλοιπο οικ. έτους 2012 2.279.037,50 Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2013 1.175.595,20
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ. έτους 2013 1.754.408,27 Ταμειακό Υπόλοιπο εις οικ. έτος 2014 2.857.850,57
ΣΥΝΟΛΟ 4.033.445,77 ΣΥΝΟΛΟ 4.033.445,77

Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2012

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Χρηματικό υπόλοιπο οικ. έτους 2011 2.105.526,17 Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2012 1.135.630,51
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ. έτους 2012 1.309.141,84 Ταμειακό Υπόλοιπο εις οικ. έτος 2013 2.279.037,50
ΣΥΝΟΛΟ 3.414.668,01 ΣΥΝΟΛΟ 3.414.668,01

Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2011

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Χρηματικό υπόλοιπο οικ. έτους 2010 3.224.104.11 Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2011 809.186.83
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ. έτους 2011 1.209.332.50 Ταμειακό Υπόλοιπο εις οικ. έτος 2012 3.624.249.78
ΣΥΝΟΛΟ 4.433.436.61 ΣΥΝΟΛΟ 4.433.436.61

Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2010

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Χρηματικό υπόλοιπο οικ. έτους 2009 2.829.866,14 Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2010 905.376,13
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ. έτους 2010 1.299.614,10 Ταμειακό Υπόλοιπο εις οικ. έτος 2011 3.224.104,11
ΣΥΝΟΛΟ 4.129.480,24 ΣΥΝΟΛΟ 4.129.480,24

Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2009

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
Χρηματικό υπόλοιπο οικ. έτους 2008 2.504.576,83 Πραγματοποιηθέντα έξοδα οικ. έτους 2009 1.072.973,06
Πραγματοποιηθέντα έσοδα οικ.έτους 2009 1.398.262,37 Ταμειακό Υπόλοιπο εις οικ. έτος 2010 2.829.866,14
ΣΥΝΟΛΟ 3.902.839,20 ΣΥΝΟΛΟ 3.902.839,20