Το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη, προήλθε από τη συγχώνευση των λιμενικών ταμείων της νήσου Λέσβου, βάσει του ΒΔ 21/19.3.1941 (ΦΕΚ 97/Α΄/31.3.1941). Με το ΠΔ 390/20.9.1993 (ΦΕΚ 165/Α΄/27.9.1993) τα Λιμενικά Ταμεία συγχωνεύτηκαν σε επίπεδο Νομού. Από τη συγχώνευση των Λ.Τ.Λέσβου και Λήμνου προήλθε το Λιμενικό Ταμείο Νομού Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη, το οποίο διασπάστηκε εκ νέου στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και το Λιμενικό Ταμείο Λήμνου, με έδρες αντίστοιχα τις πόλεις της Μυτιλήνης και της Μύρινας, βάσει του ΠΔ 258/23.6.1995 (ΦΕΚ 142/Α΄/7.7.1995).

Τα Λιμενικά Ταμεία λειτουργούν βάσει του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24/Α/19.1.1939) «περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων». Ο σκοπός της λειτουργίας τους είναι η εκτέλεση και συντήρηση λιμενικών έργων.

Με το ΠΔ 53/13.5.2016 (ΦΕΚ 86/Α/13.5.2016) καταργήθηκε το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου”. Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του καταργηθέντος Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.

Με το άρθρο 244 του Ν. 3463/2006 ορίζονται τα εξής:

«1. Λιμενικά Ταμεία που συνιστώνται, ως δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α’) λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 239 επόμενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος.

2. Στη διοίκηση των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταξύ των προσώπων που ορίζονται μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 240, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην έδρα, ο προϊστάμενος της πλησιέστερης προς αυτήν λιμενικής αρχής.

3. Ειδικά στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου εκτείνεται στα όρια περισσοτέρων του ενός Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), αυτό αποκτά διαδημοτικό χαρακτήρα.

Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται σε εννέα (9) στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή του εκτείνεται στα όρια δύο Ο.Τ.Α., έντεκα (11) στα όρια τριών Ο.Τ.Α. και μέχρι δεκαπέντε (15) στα όρια περισσοτέρων των τριών Ο.Τ.Α.

Ο αριθμός των αιρετών εκπροσώπων καθενός από τους συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. προσδιορίζεται από το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δια του αριθμού των μετεχόντων Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει υπόλοιπο προς συμπλήρωση του αριθμού των μελών, οι αντίστοιχες θέσεις του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται ανά μία στους συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. με το μεγαλύτερο πληθυσμό.

Σε περίπτωση, κατά την οποία προκύπτει αριθμός, μεγαλύτερος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός των αιρετών μειώνεται με αφαίρεση εκπροσώπων των πληθυσμιακά μικρότερων Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση νησιών με αφαίρεση κατά πρώτον των εκπροσώπων των πληθυσμιακά μικρότερων Ο.Τ.Α. του νησιού, στο οποίο βρίσκεται η έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Ο πρόεδρος των ανωτέρω νομικών προσώπων και τα μη αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της έδρας του νομικού προσώπου.

4. Οπού στις σχετικές διατάξεις που διέπουν τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αναφέρεται δημοτικό συμβούλιο ή δήμαρχος, για τα νομικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφουν νοείται το συμβούλιο και ο δήμαρχος της έδρας του νομικού προσώπου.

5. Στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 3 είναι δυνατόν να προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας η λειτουργία αυτοτελών γραφείων εκτός της έδρας του νομικού προσώπου.

6. Είναι δυνατή η μεταφορά της έδρας του νομικού προσώπου της παραγράφου 3 σε παραλιμένια περιοχή μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση των συμβουλίων των Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν. Η μεταφορά της έδρας γίνεται με τον ίδιο τρόπο που ορίστηκε.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α’), όπως κάθε φορά ισχύει».

 

Περιοχή δικαιοδοσίας του είναι τα παράλια της νήσου Λέσβου και αρμοδιότητα έχει στις χερσαίες ζώνες των λιμένων Μυτιλήνης, Παναγιούδας, Παμφίλων, Θερμής, Σκάλας Μυστεγνών, Σκάλας Συκαμινέας, Μήθυμνας, Πέτρας, Γαβαθά, Σιγρίου, Σκάλας Ερεσού, Σκάλας Καλλονής, Σκάλας Πολιχνίτου, Πλωμαρίου, Περάματος, Ντιπίου και Κουντουρουδιάς.

Με την ΚΥΑ 8315.2/02/07/2.2.2007 (ΦΕΚ 202/Β΄/16.2.2007) «Κατάταξη λιμένων» το λιμάνι Μυτιλήνης καθορίστηκε ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος.