Περίληψη της Δημοπρασίας για Μίσθωση Αποθήκης-Επαναληπτ. διαδικασ.